Pravidla soutěže Štědrý rok s Tesco Mobile


 1. Základní informace o soutěži, pořadatel a doba trvání soutěže

Štědrý rok s Tesco Mobile (dále také jen jako „soutěž“) je název soutěže pořádané společností Tesco Mobile ČR s.r.o., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 291 47 506, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204139 (dále také jen jako „pořadatel“), a to v mobilní aplikaci Tesco Mobile.

Soutěž bude probíhat v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Hlavní výhrou je pobyt v zahraničí pro dvě osoby, nebo pobyt pro dvě osoby v rámci České republiky, a to v závislosti na kategorii soutěžících, do níž výherce spadá. Výherci budou vybíráni do 7 pracovních dnů od data ukončení soutěže (dále rovněž jako „soutěžní období“), a to na základě principu náhodného výběru ze všech soutěžících, spadajících do dané kategorie, kteří se do soutěže v průběhu těchto kalendářních měsíců přihlásili.

Soutěž probíhá v následujících termínech:

 • 1. 1. 2019 – 28. 2. 2019
 • 1. 3. 2019 – 31. 5. 2019
 • 1. 6. 2019 – 30. 9. 2019
 • 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019
 1. Pravidla soutěže

Tato pravidla soutěže Štědrý rok s Tesco Mobile jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na webové stránce pořadatele – www.tescomobile.cz a v mobilní aplikaci Tesco Mobile, v platnost vstupují dnem svého zveřejnění. Registrací, resp. následným přihlášením do soutěže v rámci daného soutěžního období, s nimi účastník soutěže vyslovuje svůj souhlas.

Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi rovněž komunikována na propagačních materiálech pořadatele, jediným dokumentem, který závazně a úplně upravuje pravidla soutěže, jsou však pouze PRAVIDLA SOUTĚŽE Štědrý rok s Tesco Mobile, dostupná na webových stránkách pořadatele a v aplikaci Tesco Mobile.

 1. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže Štědrý rok s Tesco Mobile může být pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných pod obchodní značkou Tesco Mobile, v posledních 90 dnech bezprostředně předcházejících svému přihlášení do soutěže využila některou z placených služeb elektronických komunikací poskytovaných pod touto značkou, k účasti v soutěži se registrovala a přihlásila, a to buď prostřednictvím aplikace Tesco Mobile nebo v rámci klientské zóny na webových stránkách www.tescomobile.cz a splnila i další podmínky dle pravidel této soutěže. Splnění podmínek pro účast v soutěži je pořadatel oprávněn kdykoliv ověřit.

Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, udělení jeho souhlasu s účastí v soutěži jsou tyto osoby povinny na žádost pořadatele doložit.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli soutěže, osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře, a dále osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří při registraci uvedou nepravdivé údaje či jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší, nebo v rámci své účasti v soutěži jednají v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud v soutěži uplatňují nekalé či podvodné praktiky). Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník nárok na předání výhry, a to bez jakékoliv náhrady.

 1. Princip soutěže

Pro účast v soutěži je nutná registrace účastníka do soutěže, a to vyplněním povinných údajů v mobilní aplikaci Tesco Mobile nebo v klientské zóně na webových stránkách pořadatele - www.tescomobile.cz. Po následném přihlášení je účastníkovi nabídnuto zahrát si elektronickou hru (např. pexeso), která je tematicky spojena s aktuální výhrou. Po jejím dokončení je účastník zařazen do seznamu soutěžících v daném soutěžním období. 

Účastníci, kteří v předchozích 30 dnech bezprostředně předcházejících svému přihlášení do soutěže využili služby elektronických komunikací Tesco Mobile v celkové hodnotě alespoň 300 Kč, jsou zařazeni do kategorie VIP soutěžících s možností výhry pobytu v zahraničí, ostatní soutěžící pak mohou v soutěži vyhrát pobyt v rámci České republiky.

Výherci budou vybíráni náhodně (za použití funkce náhodného výběru), ze všech soutěžících z dané kategorie, kteří se v průběhu tohoto období do soutěže přihlásili. První slosování výherců se uskuteční do 7 pracovních dnů od konce soutěžního období.

Pro zařazení do seznamu soutěžících i v dalších soutěžních obdobích je nutné opětovné přihlášení účastníka. V rámci jednoho soutěžního období se každý účastník může do soutěže, v rámci dané kategorie soutěžících, přihlásit pouze jednou, stejný účastník však může v rámci jednoho soutěžního období soutěžit současně jako běžný a VIP soutěžící. Na duplicitní přihlášení v rámci stejné kategorie soutěžících nebude brán zřetel.

 1. Výhra

VIP soutěžící mohou v soutěži, a to v každém soutěžním období, vyhrát pobyt pro dvě osoby v zahraničí, ostatní soutěžící pak hrají o pobyt pro dvě osoby na území České republiky. V ceně jsou vždy zahrnuty minimálně cestovní náklady (tj. jízdenky či letenky do místa určení) a ubytování. Pořadatel nenese odpovědnost za technický stav ani kvalitu výhry. Hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti, vyměnit ji za jiné věcné plnění či jinou kompenzaci. Účastník soutěže rovněž nemá nárok na úhradu jakýkoliv nákladů spojených s účastí v soutěži nebo předáním výhry. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Výhra, jejíž celková hodnota přesáhne 10 000 Kč je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, předmětem daně z příjmu fyzických osob. Výherce je proto povinen zohlednit hodnotu takovéto výhry při určení výše svého daňového základu a následně uhradit odpovídající výši daně.

 1. Výherci a předání výher

Výhercem se stává účastník soutěže, který byl pořadatelem náhodně vybrán ze seznamu soutěžících pro dané soutěžní období, při registraci do soutěže pravdivě uvedl všechny údaje a splnil i další podmínky stanovené v těchto pravidlech, zejména vyslovil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště a s pořízením a užitím obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby, a do ukončení soutěže nevzal tyto souhlasy zpět.

O výhře v soutěži budou výherci informováni prostřednictvím e-mailu a/nebo na telefonní číslo, které uvedli při registraci do soutěže. Výhra musí být výhercem převzata osobně, a to na adrese sídla pořadatele a v pořadatelem stanovené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne informování výherce o výhře v soutěži či odeslání e-mailu, v němž je o výhře informován. Před převzetím výhry je výherce povinen prokázat se dokladem totožnosti, stvrdit svým podpisem, že souhlasí s pořízením obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů své osoby pořadatelem a jejich zpracováním a jedná-li se o osobu mladší 18 let, rovněž doložit souhlas svého zákonného zástupce s její účastí v soutěži. Nepřevezme-li si výherce výhru v termínu a za podmínek stanovených v těchto pravidlech, jeho nárok na výhru zaniká. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře z důvodů, které neleží na jeho straně, zejména v případě změny kontaktních údajů účastníka uvedených při registraci do soutěže nebo jejich nesprávného uvedení účastníkem.

 1. Ochrana osobních údajů

Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 1 a příslušných vnitrostátních předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu jméno a příjmení účastníka, adresa jeho trvalého pobytu a kontaktní adresa, telefonní číslo a e‑mail, pořadatelem, a to pro potřeby organizace soutěže, vyhlášení a kontaktování výherců, a dále k marketingovým účelům, včetně zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu 4 let.

Stane-li se výhercem, dává účastník pořadateli rovněž souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a města svého bydliště, pořízením obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby a jejich zpracováním za účelem prezentace soutěže a informování o jejích výhercích, včetně jejich rozšiřování a užití v médiích a propagačních a reklamních materiálech pořadatele. Účastník soutěže uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, a to na dobu 1 roku po předání výhry.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, účastník soutěže má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud však účastník odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů či pořízením obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů před ukončením soutěže, jeho nárok na výhru zaniká. Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně práv účastníka v souvislosti s jejich zpracováním, jsou k dispozici na stránkách www.tescomobile.cz, v části Ochrana údajů.

 1. Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i v době jejího trvání a bez předchozího upozornění, změna pravidel soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po uveřejnění této změny na webu pořadatele a v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Toto oprávnění pořadatele zahrnuje i možnost měnit dobu trvání soutěže nebo soutěž pozastavit či předčasně ukončit. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která účastníkovi vznikla v souvislosti s jeho účastí v soutěži, využitím výhry nebo nedostupnosti či nefunkčnosti technických zařízení a sítí, které jsou pro účasti v soutěži nezbytné.

Pořadateli rovněž přísluší konečné rozhodnutí o sporných otázkách týkajících se soutěže, stejně jako rozhodnutí o námitkách účastníků k jejímu průběhu. Případné námitky k průběhu soutěže mohou účastníci zasílat do 3 dnů po skončení soutěžního období, a to prostřednictvím e-mailu na e‑mailovou adresu pořadatele: info@tescomobile.cz . Na později podané námitky nebude brán zřetel. Rozhodnutí pořadatele o námitkách je vždy konečné.

Celým názvem: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).